• 2017 Hyundai Sonata Sedan SE Front-wheel Drive
 • 2017 Hyundai Sonata Sedan Limited 2.0T Front-wheel Drive
 • 2017 Hyundai Sonata Sedan Limited w/PZEV Front-wheel Drive
 • 2017 Hyundai Sonata Sedan Sport w/PZEV Front-wheel Drive
 • 2017 Hyundai Sonata Sedan Limited Front-wheel Drive
 • 2017 Hyundai Sonata Sedan ECO Front-wheel Drive
 • 2017 Hyundai Sonata Sedan Sport 2.0T w/Black Front-wheel Drive
 • 2017 Hyundai Sonata Sedan Base Front-wheel Drive
 • 2017 Hyundai Sonata Sedan SE w/PZEV Front-wheel Drive
 • 2017 Hyundai Sonata Sedan Sport Front-wheel Drive
 • 2017 Hyundai Sonata Sedan w/PZEV Front-wheel Drive
 • 2017 Hyundai Sonata Sedan Sport 2.0T Front-wheel Drive